Idiomes
  • Inici
  • Condicions de contractacio

Condicions de contractació


El present document suposa la regulació general dels serveis prestats per La Societat a través del web www.i-moments.com i constitueix el marc jurídic en què es desenvolupa la present relació contractual de compravenda.

Les presents condicions generals estan subjectes al que disposa la Llei 7/1988, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació; a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris; al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals; a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; a la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Els serveis oferts per la Societat podran ser contractats per qualssevol usuaris que compleixin amb els requisits establerts en les presents Condicions de contractació i Avís legal, disponibles en tot moment en el lloc web: www.i-moments.com.

Objecte del contracte
El contracte té per objecte regular les condicions generals de servei ofert per la Societat.
Els serveis que La Societat presta actualment, i que són objecte d'aquest contracte, són la contractació de productes i serveis relacionats amb la impressió digital: revelat i impressió digital de fotografies, així com l'elaboració de diferents productes relacionats amb el material fotogràfic, com àlbums, calendaris, agendes, llenços, laminats, emmarcacions i tot tipus de productes personalitzats amb fotografies. En alguns productes o serveis, els serveis que presta La Societat són d'intermediació entre fabricant i consumidor final a la contractació d'aquests productes i serveis.

L'accés a la informació és completament gratuït, mentre que el servei de compra i contractació de productes és onerós, i s'especifica en tot moment els preus actuals del producte, els preus de ports i els càrrecs per impostos.

La Societat establirà la possibilitat de dur a terme la contractació del servei en diversos idiomes a més de l'espanyol.
IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS

D'una part:
AP PHOTO INDUSTRIES, S.L. amb domicili a Ronda Indústria, 48, 08210 Barberà del Vallès. CIF: B61976429. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​TOM: 31.730, FOLI: 94, FULL: B-194.880. I adreça de correu electrònic: apphoto@apphoto.es

I, d'altra banda:
El CLIENT, les dades han estat consignades per ell mateix a l'introduir-per realitzar la compra o algun suggeriment, mitjançant el formulari establert a aquest efecte. Totes les dades han estat introduïdes directament pel client, de manera que la responsabilitat sobre l'autenticitat dels mateixos correspon directament i exclusivament al CLIENT.

OBLIGACIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT DE COMPRA
El CLIENT és l'únic responsable de la veracitat de les dades introduïdes per ell mateix en el procediment de compra, i accepta l'obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes. Si el CLIENT incompleix aquesta obligació, quedarà sota la seva responsabilitat el respondre pels possibles danys i perjudicis produïts a La Societat oa un tercer.

CONDICIONS DEL SERVEI
Les condicions comercials d'aquest servei i les ofertes que eventualment puguin dur-se a terme per la Societat sempre apareixen en l'esmentada pàgina web www.i-moments.com, de manera que poden ser consultades, arxivades o impreses. La Societat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals de contractació, així com qualssevol altres documents exposats en el lloc web.

RESPONSABILITATS
La Societat no serà responsable dels retards en l'accés, funcionament i operativitat del web, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament de la mateixa, quan tinguin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals o situacions de força major , o d'urgència extrema, com ara vagues, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta, així com per errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades i en tot cas, quan l'error hagués estat produït per un tercer aliè a l'organització empresarial esmentada.

Amb caràcter general les relacions de la Societat amb els seus clients derivades de la prestació dels productes i serveis continguts en la present Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es). El servei prestat per la Societat, en els casos d'intermediació, se cenyeix exclusivament a informar i posar a disposició dels clients els productes, i es responsabilitzarà dels productes que no s'ajustin al que s'ha contractat pel client.
mateixos.En el cas que els llocs web propietat de La Societat alberguessin enllaços (links) o banners que permetessin a l'usuari l'accés a pàgines web o enllaços propietat de tercers, La Societat no es fa responsable dels continguts que en ella poguessin trobar-se allotjats i procediria a retirar-los en el cas que algun usuari li comuniqués algun tipus de contingut il·lícit, un cop verificat per l'empresa.

El CLIENT es compromet a complir amb el que estableix l'AVÍS LEGAL i amb les CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ publicades per la Societat en el seu lloc web en el moment de la compra del producte.

PROCEDIMENT DE COMPRA
Actualment el procediment de contractació del servei es porta a terme a través del lloc web www.i-moments.com i de forma electrònica, sent necessari trobar-se registrat com a usuari del lloc web per a poder fer-ho. Els passos per dur a terme la contractació són els següents:

• DESCÀRREGA DEL PROGRAMA I ENVIAMENT D'IMATGES: el CLIENT accedeix a la pàgina web www.i-moments.com. En ella pot informar-se dels productes posats a la seva disposició, característiques, preus i tots els detalls sobre els mateixos. Per realitzar la descàrrega del programari, el CLIENT pot accedir a l'opció "descàrregues" que trobarà a diversos menús de la pàgina web. Un cop descarregat el programari a l'equip de l'usuari, aquest haurà instal·lar acceptant expressament la seva llicència d'ús. Un cop instal·lat el programa, procedirà a triar el producte desitjat. El CLIENT pot confeccionar i personalitzar amb les seves fotos o dissenys el producte escollit, i un cop realitzat, iniciarà el procés d'enviament de les imatges i de comanda en línia. Tot el procés es realitza en línia, a través d'Internet.
• CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA I ENVIAMENT: les confirmacions de les comandes i del pagament, així com tots els contactes amb el CLIENT, es realitzen a través de correu electrònic, de manera que és molt important que el CLIENT s'asseguri fer constar una adreça de correu vàlida, així com un número de telèfon de contacte per si hi ha alguna incidència i el correu no funciona. Si el CLIENT té dubtes sobre el funcionament del programa, pot acudir a la secció de FAQ (preguntes més freqüents) de www.i-moments.com o posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client a través del correu electrònic apphoto @ apphoto es o trucant al telèfon d'atenció al client 937.293 326. Cada programari li anirà guiant pas a pas perquè pugui completar el procés de comanda.
• FORMULARIS DE COMANDA: abans d'efectuar el pagament, el programa demanarà al CLIENT una sèrie de dades personals necessàries per a efectuar el lliurament de la seva comanda. En alguns casos, d'existir, se us demanarà un codi promocional del producte. Un cop emplenats aquestes dades, el següent pas és efectuar el pagament de la comanda.
• PAGAMENT DEL PRODUCTE O SERVEI: les comandes s'abonen amb targeta de crèdit. Aquesta forma de pagament requereix que el CLIENT introdueixi les seves dades bancàries, tal com li sigui requerit per la pròpia pàgina. Un cop en aquest punt, es troba en una passarel·la de pagament segur, certificada per VISA, en la qual haurà d'indicar si vol pagar amb targeta de crèdit American Express, Mastercard o VISA. L'ús d'una passarel·la de pagament segura garanteix que totes les dades que el CLIENT faciliti viatgin de forma xifrada i segura, i que en cap moment la Societat tingui accés als mateixos.
GARANTIA I RECLAMACIONS.

Tots els productes oferts a través del lloc web són originals i nous. No obstant això, i en base al que disposa la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum, es presumeix que tots els defectes o faltes de conformitat amb l'oferta que es manifestin dins dels sis primers mesos, es deuen a errors de fabricació, fent-se responsable en aquest cas la marca en qüestió del producte.

Per errors, fallades o deficiències a partir d'aquesta data, serà càrrega del CLIENT demostrar que es tracta d'errors de fabricació i no pel seu ús.

A tots els efectes s'entendrà realitzada el lliurament del producte en el moment que aparegui la signatura del CLIENT, o persona amb ell relacionada, en el document de lliurament del producte.

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb el seu producte, el CLIENT disposa d'un termini de set dies hàbils, a comptar de la data de lliurament del producte, per tornar-lo. Abans de realitzar aquesta devolució, el CLIENT haurà de posar-se en contacte amb l'empresa en el termini indicat, a través de correu electrònic, telèfon o fax, moment en què se li indicarà el procés de devolució. Qualsevol devolució sense aquesta prèvia comunicació no serà acceptada per l'empresa.

El CLIENT haurà de realitzar un correcte empaquetat que asseguri el seu transport sense danys. Un cop rebut i comprovat pel nostre personal que el producte està en el mateix estat en què va ser enviat, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament utilitzada pel client. Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o per realitzar qualsevol reclamació relativa a la seva compra, el CLIENT té a la seva disposició la següent adreça:

AP PHOTO INDUSTRIES, S.L. Ronda Indústria, 48 Barberà del Vallès 08210, Barcelona. Telèfon d'atenció al client: 937.293 326. Correu electrònic: apphoto@apphoto.es

Excepcions al dret de desistiment:
i-moments, proveeix als seus clients, de productes totalment personalitzats, és a dir, fabricats conforme a les especificacions del Client, amb les seves fotos, textos, etc. per la qual cosa No hi ha dret legal de desistiment del producte, d'acord amb el que estableix la legislació vigent per a aquest tipus de productes.
Per tant, en el moment de realitzar la seva encàrrec, assegureu-vos que el producte que va a sol·licitar és d'acord a les seves necessitats i que no conté errors o fallades (de composició, d'ortografia, de manca de resolució de les imatges, etc. ), ja que una vegada enviat i pagat la comanda, no és possible cancel·lar ni realitzar cap modificació en el mateix.
 
CONFORMITAT DELS PRODUCTES AMB EL CONTRACTE
Excepte prova en contrari, s'entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació: Es s'ajustin a la descripció realitzada per la Societat i tinguin les qualitats del producte que la Societat hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.

Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus. Presenten la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte i, si escau, de les declaracions públiques sobre les característiques concretes dels productes fetes pel venedor, el productor o el seu representant, en particular en la publicitat o en l'etiquetatge. La Societat no està obligada per tals declaracions públiques si demostra que desconeixia i no cabia raonablement esperar que conegués la declaració en qüestió, que aquesta declaració havia estat corregida en el moment de celebració del contracte o que aquesta declaració no va poder influir en la decisió de comprar el producte.

No hi haurà lloc a responsabilitat per faltes de conformitat que el consumidor i usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin l'origen en materials subministrats pel consumidor i usuari.

VALIDESA DEL PROCEDIMENT DE COMPRA COM PROVA D'ACCEPTACIÓ I Perfeccionament del contracte 
Les dues parts declaren expressament que l'acceptació de l'oferta del producte o servei de la Societat per part del CLIENT es porta a terme a través del procediment de compra descrit en l'apartat PROCEDIMENT DE COMPRA.
El fet de seguir telemàticament tots els passos descrits en el punt esmentat per al procés de compra dels productes i complements per part del CLIENT, suposa l'acceptació íntegra i expressa de les presents condicions generals de contractació, entesa suficient per contractar.

El contracte quedarà perfeccionat des de la data en què el CLIENT manifesti la seva conformitat amb les condicions de contractació publicades en el moment de realitzar la compra, i haurà de seleccionar de forma expressa l'acceptació de les mateixes.

NUL·LITAT PARCIAL
Si qualsevol part d'aquestes condicions de servei fora contrària a dret i, per tant, invàlida, no afectarà a les altres disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegociar aquelles parts de les condicions de servei que resultessin nul·les i a incorporar-les a la resta de les condicions de servei.

Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general les relacions de la Societat amb els seus clients derivades de la prestació dels productes i serveis continguts en la present Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades, protecció de menors, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es).

Productes

SABER MÉS